Pozivnica na redovnu Skupštinu akcionara „USLUGA“ a.d. Bačka Topola

Poštovani,

Pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu akcionara „USLUGA“ AD Bačka Topola, Edvarda Kardelja br. 12. koja će se održati 29.04.2021. godine sa početkom u 13,00 časova u našem restoranu sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  2. Izbor predsednika Skupštine
  3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu
  4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2020. godinu
  5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2020. godinu
  6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2021. godinu i o visini naknade za njegov rad
  7. Pitanja i odgovori

Materijal za Skupštinu možete preuzeti od 23.04.2021.g. u papirnoj formi u našim prostorijama radnim danima od 7,00-15,00 časova.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na telefon: 024/715-329 ili na mail: usluga@usluga.co.rs

 

Sa poštovanjem,

Generalni direktor

Melinda Kokai-Mernjak

Prilog: