Pozivnica na vanrednu Skupštinu akcionara „USLUGA“ a.d. Bačka Topola

Poštovani,

Pozivamo Vas na vanrednu Skupštinu akcionara „USLUGA“ AD Bačka Topola, Edvarda Kardelja br. 12. koja će se održati 28.07.2020. godine sa početkom u 13,00 časova u našem restoranu sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu
  3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. godinu
  4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2019. godinu
  5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i o visini naknade za njegov rad
  6. Pitanja i odgovori

Materijal za Skupštinu možete preuzeti od 21.07.2020.g. u papirnoj formi u našim prostorijama radnim danima od 7,00-15,00 časova.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na telefon: 024/715-329 ili na mail: usluga@usluga.co.rs

 

Generalni direktor

Melinda Kokai-Mernjak

Prilog: